Skip to content

Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου & Cookies

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών ιστότοπος (website) www.olympusda.com ανήκει στην Ατομική Επιχείρηση της Αικατερίνης Πολύζου με ΑΦΜ 164849130 , Δ.Ο.Υ Λάρισας που εδρεύει στην Λάρισα, Λευκοθέας 11, (εφεξής Επιχείρηση). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.olympusda.com  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου  www.olympusda.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www.olympusda.com  μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Ενώ ο δικτυακός τόπος www.olympusda.com καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντα επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε ο δικτυακός τόπος www.olympusda.com  ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη, αναλαμβάνει ο τελευταίος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπό μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού  τόπου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Όλα τα λογότυπα της www.olympusda.com  και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της  www.olympusda.com.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το www.olympusda.com:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών,

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της Επιχείρησης, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της Επιχείρησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7. PRIVACY POLICY - PROTECTION OF PERSONAL DATA

Last Updated On 03-Dec-2022
Effective Date 03-Dec-2022

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του OLYMPUS DOGOTAL AGENCY, Λευκοθέας 11, Λάρισα, Θεσσαλία 41334, Ελλάδα, email: info@olympusda.com, τηλέφωνο: +30 2414002529 στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ( https://olympusda.com ). ("Η Υπηρεσία"). Με πρόσβαση ή χρήση στην Υπηρεσία, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με αυτό Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στο ίδιο, παρακαλούμε να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίησή σας και θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύει 180 ημέρες από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική δημοσιεύεται στην Υπηρεσία και συνέχιση της πρόσβασης ή της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, σας συνιστούμε περιοδικά να ελέγχτε αυτή τη σελίδα.

  7.1 Πληροφορίες που Συλλέγουμε:

  Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία για εσάς:

  1. Όνομα
  2. Email
  3. Κινητό τηλ.
  4. Διεύθυνση
  5. Στοιχεία πληρωμής
  7.2 Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:

  Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει με άλλο τρόπο προσωπικά στοιχεία
  2. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
  3. Από δημόσιες πηγές
  7.3 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

  Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Μάρκετινγκ/ Προώθηση
  2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  3. Μαρτυρίες
  4. Εφαρμογή Τ&Π
  5. Επεξεργασία πληρωμής
  6. Υποστήριξη
  7. Στοιχεία διαχείρισης
  8. Στοχευμένη διαφήμιση
  9. Διαχείριση παραγγελίας πελάτη
  10. Προστασία ιστότοπου
  11. Επίλυση διαφορών
  12. Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

  Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιαδήποτε άλλη σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεση και τη βούληση χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες σας μόνο κατά τη λήψη σας συναίνεση και στη συνέχεια, μόνο για το σκοπό(ους) για που δίνουν τη συγκατάθεσή μας, εκτός εάν μας ζητηθεί να το κάνουμε διαφορετικά από το νόμο.

  7.4 Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:

  Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Πρακτορεία μάρκετινγκ
  2. Google Analytics
  3. Υπηρεσίες Χαρτών Google
  4. Υπηρεσίες γραμματοσειρών Google
  5. Υπηρεσίες ανάκτησης πληρωμών
  6. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

  Απαιτούμε από τέτοιους τρίτους να χρησιμοποιήσουν το προσωπικές πληροφορίες που τους μεταφέρουμε μόνο για το σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκε και να μην το διατηρήσετε για περισσότερο από όσο απαιτείται εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

  Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα ακόλουθα: (1) να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νόμος, κανονισμός, δικαστική απόφαση ή άλλο νομικό επεξεργάζομαι, διαδικασία; (2) για να επιβάλλετε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου· ή (3) να απαντήσει να ισχυριστεί ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η δική μας εταιρεία συγχωνεύεται ή εξαγοράζεται με άλλη εταιρεία, τα στοιχεία σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.

  7.5 Διατήρηση των πληροφοριών σας:

  Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί μας Για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τον τερματισμό των λογαριασμών τους από τους χρήστες ή για ως όσο το χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για το οποίο συλλέχτηκε όπως αναλυτικά σε αυτό Πολιτική Απορρήτου. Ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με εφαρμοστέο δίκαιο ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή των νόμιμων δικαιωμάτων, η απάτη πρόληψη κ.λπ. Υπολειμματικές ανώνυμες πληροφορίες και συγκεντρωτικές πληροφορίες, καμία από τις δύο σας προσδιορίζει (άμεσα ή έμμεσα), μπορεί να είναι αποθηκεύονται επ' αόριστον.

  7.6 Τα δικαιώματά σας:

  Ανάλογα με τον νόμο που ισχύει, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής σας προσωπικά δεδομένα ή λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένα, περιορίστε ή αντιταχθείτε στο ενεργό επεξεργασία των δεδομένων σας, ζητήστε μας να μοιραστούμε (port) τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλη οντότητα, αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας παρείχατε επεξεργασία των δεδομένων σας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας με νόμιμη αρχή και άλλα τέτοια δικαιώματα όπως μπορεί να είναι σχετικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς την ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο info@olympusda.com. Θα σας απαντήσουμε αίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ επικοινωνίες ή το προφίλ που πραγματοποιούμε σκοπούς μάρκετινγκ γράφοντάς μας στο info@olympusda.com.

  Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία του ίδιου για το απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες για τις οποίες τα στοιχεία σας αναζητήθηκε.

  7.7 Πολιτική cookie

  Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 04-Δεκ-2022
  Τελευταία ενημέρωση: 04-Δεκ-2022

   
  Τι είναι τα cookie;
   
  Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
8. ΤΡΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
8.1 Πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Ο δικτυακός τόπος www.olympusda.com συνεργάζεται με την εταιρία VivaWallet και μέσω αυτή, με ανακατεύθυνση στο σύστημα πληρωμων της, ολοκληρώνεται η υπηρεσία πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές είναι όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες τύπου Maestro, Mastercard, Visa American Express.

8.2 Pay Pal

Με ανακατεύθυνση, το PayPal εκτελεί την επεξεργασία των πληρωμών για να ολοκληρωθεί η πώληση.

8.3 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.regel.gr συνεργάζεται με τις Τράπεζες Alpha Bank και ΕΘΝΙΚΗ για την υπηρεσία πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Εξοφλείστε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους εξής λογαριασμούς:

ALPHA BANK – IBAN: GR18 0140 3150 3150 0278 6006 825 – Αικατερίνη Πολύζου

EUROBANK – IBAN: GR32 0260 2170 0003 5020 2200 045 – Αικατερίνη Πολύζου

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN: GR56 0171 5630 0065 6313 7662 767 – Αικατερίνη Πολύζου

ΕΘΝΙΚΗ – IBAN: GR82 0110 3970 0000 3977 6039 917 – Κώστας Πολύζος & Μαρία Γκόγκου

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να πληρώσετε με κατάθεση χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την αντίστοιχη επιλογή στην συμπλήρωση της παραγγελίας σας και ακολούθως να καταθέσετε το ακριβές ποσό στον παραπάνω λογαριασμό. Επίσης, για να επισπεύσετε την αποστολή της παραγγελίας σας φροντίστε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με e-mail στο support@olympusda.com.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών VivaWallet και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία εφαρμόζεται και στην πληρωμή μέσω paypal και μέσω τράπεζας με τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής. Η επικοινωνία μας με τα τραπεζικά ιδρύματα σε κάθε περίπτωση γίνεται με κρυπτογράφηση στοιχείων τηρώντας όλους τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την τήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τον έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς σε καθημερινή βάση για προστασία του ιστότοπου μας από κακόβουλο λογισμικό και κενά ασφάλειας.

To www.olympusda.com κατά την πραγματοποίηση των αγορών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα αλλά και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί κατά την μεταφορά.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.olympusda.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες και την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@olympusda.com

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές  του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό  Νόμο.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Επιχείρηση, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.